مهارتهای مدیر پروژه

دانش مديريت پروژه گاهی اوقات به اندازه کافی برای تبدیل شدن به یک مدیر پروژه کافی نیست. شما به مهارت های نرم افزاری نیاز دارید. داشتن فقط یک ارتباط خوب و یک رهبر ی صریح، کافی نیست. مبارزه با چالش های مدیریت پروژه روزانه نیز نیازمند پاسخگویی، سازگاری، تفکر تحلیلی و استراتژیک، قاطعیت، شخصیت مقاوم در برابر استرس و حتی داشتن کمی عشق به ریسک پذیری است. داشتن مهارت چند وظیفه ای توام با مهارت های ارتباطی نوشتاری و شنیداری می تواند شما را در میان مدیران پروژه یک از ماهرترین های بخش خودتان قرار دهد. هنگامی که موضوع مهارت های سخت به میان می آید، باید آگاه باشید که هیچ مهارتی برای مدیریت پروژه خاص نیست. در حقیقت، بسته به پروژه، باید کمی از هر مهارت را بدانید. داشتن دانش عمومی در مورد کسب و کار، بسیار مورد توجه است. نگران نباشید، لازم نیست متخصص مهارتهای فنی مانند برنامه نویسی باشید. با این حال، توانایی دادن وظایف دقیق و صریح به توسعه دهندگان تان بسیار مهم است. در اینجا، نگاهی به مهارت های مدیران موفق ترین پروژه ها بندازید تا بفهمید که آیا آنچه را که می خواهید، برای تبدیل شدن به مدیر پروژه موفق را دارید و یا باید آن مهارت را در وجود خود بهبود ببخشید:
- درک جامع از پرونده های تجاری و فرایندهای مدیریت ریسک
- داشتن دانش تخصصی برای برخورد با شرایط خاص
- داشتن مهارت های رهبری قوی
- توانایی نظارت و کنترل بودجه
- اندیشه خلاق و تفکر انتقادی
-مهارتهای ارتباطی و مذاکره خوب
- توانایی تصمیم گیری تحت فشارهای روانی 
- مهارت های میان فردی ضروری برای هدایت یک تیم
- توانایی تعریف شرایط، داده های مستند و نتیجه گیری
- مشوق کسب و کار قوی
- مهارت های سازمانی قوی و چند وظیفه ای
- مهارت های تحلیلی
- دقت و توجه به جزئیات
- مهارت مدیریت زمانبندی عالی
- مهارت های حل مسائل
- خود انگیزشی
- مسئوليت پذیری 
- دانش کار بر روی ابزار مدیریت پروژه