انواع متدوال قراردادهای ساخت

یک قرارداد ساختمانی، یک قرارداد لازم الاجرای قانونی را برای مالک و سازنده فراهم می کند که در آن برای کار اجرا شده مقدار خاصی از پاداش یا نحوه توزیع پاداش مشخص می گردد. انواع مختلفی از قراردادهای ساختمانی در صنعت مورد استفاده قرار می گیرند. اما چند نوع از این قراردادهای ساختمانی توسط متخصصان ساخت و ساز در اولویت قرار دارند. انواع قراردادهای ساخت و ساز معمولاً به روشی تعریف می شوند که پرداختها انجام شده و جزئیات شرایط خاص دیگر در این قراردادها (مانند مدت زمان، کیفیت، مشخصات و موارد دیگر) تعیین می گردد. عمده این نوع قراردادها، تغییرات زیادی می توانند داشته باشند و به منظور رفع نیازهای خاص محصول یا پروژه می توانند سفارشی شوند.
 قراردادهای با قیمت مقطوع و یا با مبلغ ثابت 
این نوع قرارداد، شامل مجموع قیمت ثابت برای تمام فعالیت های مرتبط با ساخت و ساز است. قراردادِ با قیمت مقطوع می تواند شامل ایجاد انگیزه یا امتیازاتی برای خاتمه زودهنگام و یا جرایمی برای خسارت دیرکرد یا پرداخت جريمه جهت فسخ قرارداد باشد. در حقیقت قرارداد با قیمت مقطوع، قراردادی است با مبلغ ثابت برای انجام یک طرح یا کار مشخص و در آن شرایط از پیش تعیین شده و با توافق اولیه انجام می شود. این قرارداد، باید زمانی مورد استفاده قرار گیرد که نیاز است ریسک به سازنده منتقل شود و مالک قصد دارد از دستورات تغییر برای کاری نامشخص استفاده کند. با این حال، یک پیمانکار باید متضمن درصدی از هزینه های مربوط به انتقال این ریسک باشد. این هزینه ها در قیمت ثابت نادیده گرفته می شود. بر اساس قرارداد با قیمت مقطوع،  بازیابی اعتبار برای کار به اتمام نرسیده سخت تر است، بنابراین در هنگام تجزیه و تحلیل گزینه های قرارداد، این موضوع را در نظر بگیرید.
قراردادهای حق الزحمه ای 
قراردادی است که پرداخت به پیمانکار براساس هزینه های واقعی به علاوه درصدی از هزینه ها یا دستمزد انجام می شود. این نوع قرارداد، شامل پرداخت هزینه های واقعی، خریدها و یا سایر هزینه های مستقیم ناشی از فعالیتهای ساخت و ساز است. قراردادهای انجام کار با پرداخت حق الزحمه براساس هزینه اجرای کار باید حاوی اطلاعات خاص در مورد مقدار پیش پرداخت شده (درصدی از هزینه مواد و کار) مربوط به سربار و سود پیمانکار باشد. هزینه ها باید دقیق باشند و باید به صورت هزینه های مستقیم یا غیر مستقیم طبقه بندی شوند. انواع متعددی قراردادهای انجام کار با پرداخت حق الزحمه براساس هزینه اجرای کار وجود دارند که متدوال ترین آنها عبارتند از:
هزینه به علاوه در صد ثابت برای حق الزحمه 
هزینه به علاوه حق الزحمه ثابت ( مقطوع ) 
هزینه به علاوه قراردادهای اجرایی با حداکثر قیمت تضمین شده
هزینه به علاوه قرارداد پاداش و قراردادهای اجرایی با حداكثر قيمت تضمین شده 
قراردادهای دستمزدی
قراردادهای دستمزدی معمولا اگر گستره پروژه مشخص نشده باشد، در اولویت قرار می گیرد. مالک و پیمانکار باید یک نرخ ساعتی یا روزانه توافق شده را مقرر کنند که شامل هزینه های اضافی است و در روند ساخت و ساز ممکن است ایجاد شود. هزینه ها باید به صورت مستقیم، غیر مستقیم و یا سربار دسته بندی شده و در قرارداد گنجانده شوند.
 قرارداد فهرست بهایی 
قراردادهای فهرست بهایی، نوع دیگری از قرارداد است که معمولا توسط سازندگان و سازمان های دولتی استفاده می شود. قیمت واحد نیز می تواند در طول فرایند مناقصه تنظیم شود. قیمت واحد انواع و اقسام کارها در آن مشخص شده و پیمانکار به ازای مقدار کاری که انجام می‌دهد صورت وضعیت آن حساب می گردد.