هوش تجاری (Business Intelligence)

استفاده از هوش تجاری در سازمان‌ها به منظور تصمیم‌گیری، از منابع اطلاعاتی سازمان بهره می‌برد. همواره در یک سازمان، حجم بزرگی از اطلاعات وجود دارد که اساس دانش سازمان را تشکیل می‌دهد. دسترسی به این اطلاعات در زمان و مکان مناسب، برای مدیران بسیار حیاتی است. هدف اصلی پیاده‌سازی هوش تجاری در یک سازمان ممکن است متنوع باشد، اما هدف نهایی و مهمتر آن این است که مدیران ارشد بتوانند تصمیماتی قوی‌تر و مستندتر بگیرند. هر چه درک مدیر از داده‌ها بهتر، سریعتر و عمیق‌تر باشد، کسب و کار سازمان بهتری خواهد داشت. این تصمیمات نیز در رضایت کارفرما یا مشتریان سازمان تاثیرگذار خواهند بود و رضایت مشتریان معادل بازار بزرگتر است. یک سیستم هوش تجاری باید زمینه‌ای را فراهم کند که فهم داده‌ها و دسترسی به آنها ساده‌تر شود. حجم عظیم داده‌ها و سرعت فزاینده تولید آنها در سازمان، نباید مدیران را گیج کند. بلکه با استفاده از یک برنامه منسجم و تحلیل عمیق، رشته‌های اصلی اطلاعات شناسایی شده و با یکدیگر مرتبط می‌شوند.