مهارت گوش دادن

گفتگو یک ابزار برای تبادل اطلاعات است. در یک مکالمه، کسی که بیشتر سکوت می‌کند، به دیگری فرصت صحبت بیشتری می‌دهد و بنابراین اطلاعات بیشتری دریافت می‌کند. بدیهی است داشتن اطلاعات بیشتر می‌تواند منجر به تصمیم بهتر و دقیق‌تری شود.

هیچ وقت برای اتمام کار زود نیست!

تصور کنید در یک خیابان با سرعت 80 کیلومتر در ساعت رانندگی می‌کنید. ماشین‌ها کنار خیابان پارک کرده‌اند. ناگهان توپی از میان ماشین‌ها به وسط خیابان می‌افتد و بدتر از آن، دختر بچه‌ای به دنبال آن می‌دوید. ناگهان پایتان را روی ترمز می‌کوبید، فرمان را می‌گردانید و منتظر معجزه می‌مانید.